Čeština Deutsch English

Ježíš uzdravuje!

Web modlitební skupiny Milosrdného Ježíše.

Poselství pro celý svět

Na této webové stránce se budou postupně objevovat poselství, která obdrželi jednotliví členové naší modlitební skupiny. (Pokaždé někdo jiný.) Tato poselství jsou určena všem lidem na celém světě.

Zobrazit:

2. března 2016

(Matouš 23, 5.7-10.13)

Moje ukotvení je dobrota. Víra každého člověka je, že na konci jeho dní čeká vykoupení. Nic nebude otevřenému a připravenému srdci bránit poznat moje milosrdenství a obrátit se. Jsi farizej nebo učedník? Jsi pokrytec nebo skutečně ctíš desatero Božích přikázání? Udělej místo ve svém srdci pro moji milost a lásku. Amen.

Bůh Otec

16. března 2016

(1. Korintským 3, 2-9)

Já jsem Bůh všech, ne jen těch, kdo mě vzývají. Kajte se, neboť poslední den je blízko. Budu s vámi, když mě o to požádáte a pomohu každé slabé duši, která už neví, jak dál. Ale nepomáhám těm, kdo nechtějí. Nejdu proti lidské vůli. Ale stačí mi jen malá touha v srdci, abych se pohnul ku pomoci. Buďte silní a proste o to, co potřebujete. Nemusíte jmenovat to, co potřebujete, abyste to dostali, stačí jen říci: Pane, dej mi, co potřebuji. Já už nejlíp vím, co to je. Amen

Bůh Otec všech

23. března 2016

(Přísloví 8, 10-23)

Já jsem moudrost věků, Já jsem Ten, který odnímá lidem jejich povýšenost a chamtivost, jejich pohodlnost i umírněnost v modlitbě.
Já jsem Ten, který ukazuje cestu národům, které věří ve Mně.
Jděte Mou cestou a najdete pokoj.
Jděte Mou cestou a najdete vyústění pro váš spor.
Jděte Mou cestou a naleznete mírnost beránka a sílu lva.
Pro boj dobra a zla, který nastal.
Jsem Dobro a Mírnost, ale umím pomoci těm, kteří Mne vzývají.
Jděte mírnou cestou moudrosti a spravedlnosti a naleznete pokoj v domě.
Jděte cestou síly a najdete pomníky mrtvých a smutných duší.
Jděte cestou poznání Boha a najdete život. Pro sebe i druhé.
Láska Má dávaná všem bez rozdílu nezná hranic. Přijměte ji, prosím, neboť proto jsem přišel a trpěl za vás. Pro Mou lásku vylitou až do krajnosti jsem šel světem a svět Mne nepřijal.
Milujte tolik, kolik vám chci dát – vezměte si ještě více, než jen unesete.
Jsem s vámi po všechny dny vašeho života. Amen.

Ježíš Kristus ukřižovaný, Král a vítěz nad smrtí

30. března 2016

(Lukáš 9, 14-18)

Milovaní, toužíte po tom, co nemůžete mít, toužíte po tom, co vám nepatří. Jste svázáni tímto ke zlému, a milost k vám nemůže proudit.

Chtějte přerušit a zničit tyto vazby, zřekněte se jich, vyznejte je, aby mohla být očištěna vaše srdce, a potom budete připraveni přijímat moji lásku a milosrdenství, a budete uzdravováni na těle i na duši.

Starejte se o svou duši nejprve, až pak o své tělo.

Moje ovečky, sbírejte se domů, pastýř jsem já a hledám vás, chci vás všechny přivést domů. Jste ztracené, zatoulané, proto jsem zde, abych vás našel a přivedl domů.

Milujte se navzájem jeden druhého.

Váš Ježíš, pastýř a ochránce ztracených duší, Amen.


Praha, září 2015

Od 28. 9. 2015 se v České republice nenarodí už žádná lesbička nebo gay a tak se staň na věky věků. Amen.

Toto poselství jsme obdrželi při pochodu Prahou a je pro všechny liditéto země. Pochod Prahou jsem šli 28. 9. 2015. Šli jsme z vnuknutí Pána Prahou za očištění míst, která byla znesvěcena pochodem gayů a lesbiček.

Zjištění zdali toto dojde naplnění ukáže čas. Bůh, Ježíš a Duch Svatý osvobodil všechny zátěže tohoto ducha a každý před Pánem zjistí, jestli je to pravda nebo ne. Vy, kdo jste vedeni Duchem Svatým se můžete Ježíše zeptat, zda je to pravda. Naše skupina tomu věří.