Čeština Deutsch English

Ježíš uzdravuje!

Web modlitební skupiny Milosrdného Ježíše.

Poselství pro celý svět

Na této webové stránce se budou postupně objevovat poselství, která obdrželi jednotliví členové naší modlitební skupiny. (Pokaždé někdo jiný.) Tato poselství jsou určena všem lidem na celém světě.

Zobrazit:

6. ledna 2016

(Judit 7, 1-5)

Mé království je rozsáhlé. Má moc je nezměrná. Váš král a Pán praví vám: Mí milovaní na celém světě, nebojte se válek ani nedostatku vody, vždyť jsem váš Bůh. Modlete se. Není třeba strachu. Já jsem Láska. Přeji si, aby ve světě vládl můj pokoj a mír. A tak se staň na věky věků. Amen.

Ježíš Kristus Nazaretský, prorok, kněz a král

13. ledna 2016

(Ozeáš 13, 1-6)

Milovaní, v tomto Svatém roce otevřete dokořán svá srdce pro milosrdenství, které vše odpouští. Odpuštění nemá hranice, jeho ovocem je svoboda duše a z ní tryskající svatá radost.  Obrnte se Slovem Božím, modlitbou, láskou, trpělivostí, pokorou, skromností… v duchovním boji, aby nezvítězila práce ďábla proti Bohu. Bděte, proměna je zevnitř. Věřte evangeliu, staňte se živým kvasem a solí země. Proste o milost být dobrý, protože dobrý je jen Bůh. 

Vyznávejte jeden křest na odpuštění hříchů, očekávejte vzkříšení mrtvých a život budoucího věku. Čas se naplnil. Pán je blízko. Jste jeho Proroci i Církev.

Věří vám a žehná na věky váš  milující  Otec i Syn i Duch svatý.  Amen

20. ledna 2016

(Efezským 5, 10-15)

Já jsem vaše matka. Miluji každého člověka. Nezatracuji nikoho. Chci vás přivést všechny k mému Synu. Tam naleznete pokoj, radost a útěchu. Milujte se navzájem a odpouštějte si jeden druhému. Buďte milosrdní jako je milosrdný váš nebeský Otec.

Maria, matka jednoty křesťanů

27. ledna 2016

(Izajáš 4, 2-5)

Moji milovaní, Já jsem Ten, který tvoří vše nové. Já jsem Ten, který očišťuje a otevírá brány ve Vašem srdci, abych mohl naplnit a uzdravit, co je nemocné, hluché, zazděné. Jenom řekni, tady jsem a dávám Ti Bože svoji vůli a staň se. A já mohu učinit, co vaše srdce a duše potřebují. Jste mé ovečky, které já vedu a které dostanou to, co potřebují pro svou duši. Nebojte se a důvěřujte mi ve všem. Amen.

Bůh Otec


Praha, září 2015

Od 28. 9. 2015 se v České republice nenarodí už žádná lesbička nebo gay a tak se staň na věky věků. Amen.

Toto poselství jsme obdrželi při pochodu Prahou a je pro všechny liditéto země. Pochod Prahou jsem šli 28. 9. 2015. Šli jsme z vnuknutí Pána Prahou za očištění míst, která byla znesvěcena pochodem gayů a lesbiček.

Zjištění zdali toto dojde naplnění ukáže čas. Bůh, Ježíš a Duch Svatý osvobodil všechny zátěže tohoto ducha a každý před Pánem zjistí, jestli je to pravda nebo ne. Vy, kdo jste vedeni Duchem Svatým se můžete Ježíše zeptat, zda je to pravda. Naše skupina tomu věří.