Čeština Deutsch English

Jesus is healing

Website of the praying group of merciful Jesus

The messages for the whole world

Na této webové stránce se budou postupně objevovat poselství, která obdrželi jednotliví členové naší modlitební skupiny. (Pokaždé někdo jiný.) Tato poselství jsou určena všem lidem na celém světě.

Show:

You can use machine translation: Deutsh  English  Italiano 

January 6, 2016

(Judit 7, 1-5)

Mé království je rozsáhlé. Má moc je nezměrná. Váš král a Pán praví vám: Mí milovaní na celém světě, nebojte se válek ani nedostatku vody, vždyť jsem váš Bůh. Modlete se. Není třeba strachu. Já jsem Láska. Přeji si, aby ve světě vládl můj pokoj a mír. A tak se staň na věky věků. Amen.

Ježíš Kristus Nazaretský, prorok, kněz a král

January 13, 2016

(Hosea 13:1-6)

Milovaní, v tomto Svatém roce otevřete dokořán svá srdce pro milosrdenství, které vše odpouští. Odpuštění nemá hranice, jeho ovocem je svoboda duše a z ní tryskající svatá radost.  Obrnte se Slovem Božím, modlitbou, láskou, trpělivostí, pokorou, skromností… v duchovním boji, aby nezvítězila práce ďábla proti Bohu. Bděte, proměna je zevnitř. Věřte evangeliu, staňte se živým kvasem a solí země. Proste o milost být dobrý, protože dobrý je jen Bůh. 

Vyznávejte jeden křest na odpuštění hříchů, očekávejte vzkříšení mrtvých a život budoucího věku. Čas se naplnil. Pán je blízko. Jste jeho Proroci i Církev.

Věří vám a žehná na věky váš  milující  Otec i Syn i Duch svatý.  Amen

January 20, 2016

(Ephesians 5:10-15)

Já jsem vaše matka. Miluji každého člověka. Nezatracuji nikoho. Chci vás přivést všechny k mému Synu. Tam naleznete pokoj, radost a útěchu. Milujte se navzájem a odpouštějte si jeden druhému. Buďte milosrdní jako je milosrdný váš nebeský Otec.

Maria, matka jednoty křesťanů

January 27, 2016

(Isaiah 4:2-5)

Moji milovaní, Já jsem Ten, který tvoří vše nové. Já jsem Ten, který očišťuje a otevírá brány ve Vašem srdci, abych mohl naplnit a uzdravit, co je nemocné, hluché, zazděné. Jenom řekni, tady jsem a dávám Ti Bože svoji vůli a staň se. A já mohu učinit, co vaše srdce a duše potřebují. Jste mé ovečky, které já vedu a které dostanou to, co potřebují pro svou duši. Nebojte se a důvěřujte mi ve všem. Amen.

Bůh Otec

February 10, 2016

(John 3:19-25)

Milovaní, toužím obrátit, uzdravit, upokojit a utěšit každé srdce, každou duši. Toužím vás naplnit mou láskou, která uzdravuje očišťuje a osvobozuje. Naplním vás po okraj svou láskou, která vám ukáže cestu ke Mně. Cestu pravdy, lásky, čistoty pokoje a života. Amen.

Ježíš Kristus Nazaretský, prorok, kněz a král

February 17, 2016

(Haggai 2:23)

Já vyvolil jsem tě pečetním prstenem, abys ukazoval na Ježíše Krista a jeho příchod, který se udává každý den a jednou bude završen. O tomto dni vím jen Já; ani můj syn nezná ten čas, jen pokorně koná mou vůli. Otevřel jsem bránu svého milosrdenství pro tebe člověče, pro tvé potomky, využij tuto příležitost a projděte společně i s dětmi, aby i jejich děti mohly vzpomenout na tento čas milosti. Dříve než přijdu jako spravedlivý soudce, otevřu bránu svého Milosrdenství, jsem zaslíbil sv. Faustynce a zaslibuji i tobě. Malým duším před Bohem odhaluji mnohá tajemství mé lásky. Přimkni se ještě více ke mně i se svou rodinou, modli se za ně, za sebe, abyste došli všichni Nebeského království.

Žehnám vám, Váš nebeský Otec, Ježíš Kristus, Duch Svatý.
(Panna Maria, svatí mučedníci z Otranta…)

February 24, 2016

(John 20:6-12)

Nebojte se a věřte. Nemá smysl plakat! Nemá smysl stát a čekat! Je třeba udělat krok. Co je ten krok? Krok je uvěřit Kristu a odevzdat mu svůj život. Krok je modlitba, půst, Eucharistie, zpověď, četba Bible. Přestaň čekat, až to za tebe udělá někdo jiný, a začni pracovat na spáse své i svých bližních. Amen.

Miluji Vás a jsem s Vámi. Svou pomoc nabízím každému, kdo o ni prosí. Jsem dobrá Matka a pomáhám každému, kdo se rozhodne jít za Kristem. Neboj se, udělej krok a uvidíš zázrak. Amen.

Maria, Popelka z Nazareta

March 2, 2016

(Matthew 23, 5.7-10.13)

Moje ukotvení je dobrota. Víra každého člověka je, že na konci jeho dní čeká vykoupení. Nic nebude otevřenému a připravenému srdci bránit poznat moje milosrdenství a obrátit se. Jsi farizej nebo učedník? Jsi pokrytec nebo skutečně ctíš desatero Božích přikázání? Udělej místo ve svém srdci pro moji milost a lásku. Amen.

Bůh Otec

March 16, 2016

(1 Corinthians 3:2-9)

Já jsem Bůh všech, ne jen těch, kdo mě vzývají. Kajte se, neboť poslední den je blízko. Budu s vámi, když mě o to požádáte a pomohu každé slabé duši, která už neví, jak dál. Ale nepomáhám těm, kdo nechtějí. Nejdu proti lidské vůli. Ale stačí mi jen malá touha v srdci, abych se pohnul ku pomoci. Buďte silní a proste o to, co potřebujete. Nemusíte jmenovat to, co potřebujete, abyste to dostali, stačí jen říci: Pane, dej mi, co potřebuji. Já už nejlíp vím, co to je. Amen

Bůh Otec všech

March 23, 2016

(Book of Proverbs 8:10-23)

Já jsem moudrost věků, Já jsem Ten, který odnímá lidem jejich povýšenost a chamtivost, jejich pohodlnost i umírněnost v modlitbě.
Já jsem Ten, který ukazuje cestu národům, které věří ve Mně.
Jděte Mou cestou a najdete pokoj.
Jděte Mou cestou a najdete vyústění pro váš spor.
Jděte Mou cestou a naleznete mírnost beránka a sílu lva.
Pro boj dobra a zla, který nastal.
Jsem Dobro a Mírnost, ale umím pomoci těm, kteří Mne vzývají.
Jděte mírnou cestou moudrosti a spravedlnosti a naleznete pokoj v domě.
Jděte cestou síly a najdete pomníky mrtvých a smutných duší.
Jděte cestou poznání Boha a najdete život. Pro sebe i druhé.
Láska Má dávaná všem bez rozdílu nezná hranic. Přijměte ji, prosím, neboť proto jsem přišel a trpěl za vás. Pro Mou lásku vylitou až do krajnosti jsem šel světem a svět Mne nepřijal.
Milujte tolik, kolik vám chci dát – vezměte si ještě více, než jen unesete.
Jsem s vámi po všechny dny vašeho života. Amen.

Ježíš Kristus ukřižovaný, Král a vítěz nad smrtí

March 30, 2016

(Luke 9:14-18)

Milovaní, toužíte po tom, co nemůžete mít, toužíte po tom, co vám nepatří. Jste svázáni tímto ke zlému, a milost k vám nemůže proudit.

Chtějte přerušit a zničit tyto vazby, zřekněte se jich, vyznejte je, aby mohla být očištěna vaše srdce, a potom budete připraveni přijímat moji lásku a milosrdenství, a budete uzdravováni na těle i na duši.

Starejte se o svou duši nejprve, až pak o své tělo.

Moje ovečky, sbírejte se domů, pastýř jsem já a hledám vás, chci vás všechny přivést domů. Jste ztracené, zatoulané, proto jsem zde, abych vás našel a přivedl domů.

Milujte se navzájem jeden druhého.

Váš Ježíš, pastýř a ochránce ztracených duší, Amen.

April 6, 2016

(John 8:6-10)

Miluji všechny. Odpouštím všem. Věřím všem. Prosím za všechny. Raduji se se všemi. Čiňte to samé na mou památku a dobře se Vám povede.

Ježíš Kristus Nazaretský, prorok, kněz a král

April 13, 2016

(Luke 11:21-23)

Pro tento svět je připraveno mnoho lásky a milostí, neboť to je hlavní lék tohoto světa a této doby. A milosrdenství Mé i Mého syna Ježíše proudí na tuto zemi neustále. Nastavte ruce, srdce a své duše, ať vás občerstvím a zahojím vaše rány a uzdravím, osvobodím vás z područí temna a zla, pokud budete chtít, a řeknete své ano mé lásce a milosrdenství Mého syna Ježíše. Využíjte tento čas milostí a mého milosrdenství, naděje a lásky.

Váš milující Otec a Syn a Duch Svatý. Amen.

April 20, 2016

(James 3:9-10)

Moji bratři  a sestry v Kristu, kroťte své jazyky, ať Má milost proudí skrze vaše ústa a pokoj Můj se rozlévá vůkol. Amen.

Ježíš Kristus Nazaretský, prorok, kněz a král

May 4, 2016

(Acts 13:47-48)

Milé děti, Má láska k vám nezná hranic. Daruji vám své srdce, je pro vás otevřené v tomto mariánském měsíci. Přijd´te ke mně skrze růženec, nezanedbávejte ho. Modlete se ho srdcem. Vložte do něj své přání a trápení a Já vše proměním. Nechť jsou vaše srdce otevřená ať slyší hlas Boží. Amen.

Vaše matka Maria

May 25, 2016

(Luke 18:25-30)

Já Ježíš, bohatý a velký Bůh, prošel jsem ouškem jehly. Neměl jsem žádný hmotný majetek, ale měl jsem víru a lásku, pokoj od svého Otce. Měl jsem a mám moc Boží. Moc, kterou mi dal můj Otec. Dává a nabízí ji lidem všem. Všichni jsme Boží děti a nám patří království nebeské. Mějte víru, mějte lásku, žijte v pokoji a spatříte mě tváří v tvář ještě tady za života na zemi. Dávám se vám zcela, dejte se i vy Mně, svému Pánu a Bohu, zcela, a uzříte mě, uzříte nebe. Amen.

Ježíš Kristus, Přítel a váš Král

June 1, 2016

(Jeremiah 17:19-27)

Stvořil jsem člověka, aby sedmého dne odpočíval, dal jsem mu den, který je stanoven  pro jeho rozhovor se mnou, pro obnovu ducha i těla.

Ten den se zbavte pachtění za majetkem, za úspěchem.  Odložte vše,  co není nezbytně nutné. Vnímejte mě, co vám říkám. Stálá činnost pro větší a větší zisk, vás stravuje. Nemusí to být jen činnost fyzická.

Ztište se, modlete se za svět, přejte světu, rodině přátelům všechno dobré. Vnuknu vám, co je třeba napravit, za co se modlit, aby se vám na světě žilo lépe a správně. Přispějete k hašení ohňů, které lidstvo neustále zakládá a neví nic o Boží lásce a moci.

Přijměte moje požehnání a vnímejte.

Bůh otec všech

June 8, 2016

(Matthew 15:8)

Milovaní, miluji všechny lidi bez rozdílu, a jen jedno si přeji, aby vaše láska vycházela ze srdce ke každému člověku. Proste o spojení s mým srdcem a já vám pomohu nalézat a napravovat vše, co ještě nedokážete konat podle mé vůle.

Ježíš Kristus

June 15, 2016

Modlím se, aby každý z vás byl přijat do Boží rodiny svou poslušností, láskou a nesmírnou touhou sloužit druhým.

Vaše drahá Matka Panna Maria

June 22, 2016

Ztište se prosím, zklidněte svou mysl, své nitro. Odložte na chvíli své povinnosti, touhy, přání, starosti a vše co Vás rozptyluje a zneklidňuje.

Obětujte tento čas, neboť k Vám chce promluvit Váš odvěký přítel, kamarád, pomocník, ochránce, Bůh Otec – Váš Stvořitel. Neustále, každou chvíli, každý okamžik ke mně ze všech končin Země doléhá Vaše volání. Přání, prosby, nářky, vše čím se zaobírá Vaše mysl a srdce. Voláte a prosíte, já naslouchám a tam, kde mohu, rozhoduji a konám.

Ano správně jsem řekl : „Tam kde mohu“. I když jsem vševědoucí a všemohoucí, pro Vás konám a měním jen s Vaším svolením, neboť pro takový postup se svobodně rozhodli Prvně-stvoření.

Stvořil jsem je k obrazu svému, ale nepodařilo se jim obstát, nedokázali správně naložit se svobodnou vůlí a podlehli lsti mého Odpůrce, který na Vás přenesl poznání toho, co mělo zůstat navždy skryto.

Od té doby máte potíže s přijímáním Autorit na všech stupních bytí a mnohdy i s přijímáním sebe sama.

Proto jsem hned poté začal vše tvořit nově, neboť velké plány mám s Vámi. K tomu, aby se tak mohlo stát, však potřebujete „dozrát“, dorůst, chápat věci v souvislostech a dát své svolení – říci své ANO. Jak jinak chcete být mými pomocníky a podílet se na tomto mém, potažmo našem díle?!

Mnoho moudrých slov bylo vyřčeno, mnoho moudrých knih sepsáno. Vše pro Vaše ponaučení, inspiraci, porozumění, pochopení, pro Váš pozvolný celkový růst, pro Vaše dospívání. Že tomu všemu tak je, Vám byl, je a bude dáván dostatek znamení a důkazů. Tím největším byl příchod mého Syna. Dostali jste mé Slovo a To Vám řeklo, kdo jsem. Ano, jsem Láska vše obsahující vždy a za všech okolností. Proto mohu konat jen se svolením toho, koho se to týká. Nemohu popřít sám sebe.

Hodně bohů, bůžků a model, náboženství, návodů a doporučení, jste vyzkoušeli a odvrhli. Stejně jako Vaši dřívější i nynější vůdci chcete být těmi lepšími a nejlepšími, ale časem stejně opět podléháte pochybám, pokušením a svodům. Také proto jste nestálí i ve víře ke mně, která Vám byla dána na počátku.

Prostřednictvím mého Syna jsem Vám však dal poznat mocný nástroj, mocnou zbraň, kterou můžete mnohé měnit a změnit, účinný nástroj obrany proti hříchu. Touto zbraní (dalo by se říci zbraní hromadného ničení hříchů) je modlitba. Jak málo času jí věnujete. Modlitba je skladba, píseň, symfonie, chorál toho, čemu nejraději naslouchám. Když je vyřčena z nitra srdce s čistými úmysly, pak se dějí zázraky, neboť tak mi dáváte možnost konat, tak dostávám Vaše svolení. Zakryjete tak velké množství hříchů a prostřednictvím modlitby dokážete pomoci nejen sobě, ale i druhým.

Pořád je ještě dost „času“. I přes veškeré zmatky této doby, kdy je manipulováno nejen s myšlením jedinců, ale i  národů a kdy se experimentování ve všech oblastech života stalo jakýmsi druhem zábavy významných a mocných, kdy se zdá, že zakročit a ukončit tuto kapitolu je nezbytné Vám říkám, že čekám a vyčkám až do doby, kdy mi i ten poslední „vyvolený“ řekne své Ano. Teprve potom bude vše jinak. Teprve potom se naplní určený čas. Jejich počet je znám.

Proto se ptám i Vás : „Kdy mi své Ano řekneš i ty můj milý, má milá“ ?

Bůh Otec všech

August 3, 2016

Milovaní, má láska převyšuje vše. Nebojte se nepřátel ani pekla. Jste moji a já jsem Váš, Váš Pán, Bůh a Přítel. Mocí mého jména, mocí mé krve můžete osvobozovat a vyhánět zlé duchy. Věřte a uvidíte zázraky. Amen.

Ježíš Kristus Král

August 10, 2016

(John 10:12-16)

Dobrý pastýř dává za své ovce život. Já jsem to takto udělal. Byl jsem toho schopen jen proto, že jsem svůj pohled stále upínal na Ježíše. On mi dal sílu a odvahu. Kdybych neupínal pohled na Krista, jistě bych zradil Jeho i stádo, které mi svěřil. Pastýř, který není ochoten dát za své ovce život, nemůže své ovce pást a nemá ani jejich důvěru. Amen.

svatý Vavřinec, pastýř římské církve


Prague, September 2015

Od 28. 9. 2015 se v České republice nenarodí už žádná lesbička nebo gay a tak se staň na věky věků. Amen.

We received this message, ment for all people of this country, when walking through Prague. We marched through Prague in September the 28th, 2015. We walked in the steps of the Gay Pride´s March in order to purify the places that had been desecrated.

Only the time will show whether it will fulfilled. God, Jesus and the Holy Spirit liberated all burdens of this spirit and each of you will discover before the Lord whether it is true or not. Those of you, who are guided by the Holy Spirit, can ask Jesus whether it is true. Our group believes it.